Rural Advisor

Advisory Service for Rural Issues

Home Ymgynghoriaeth Busnes Fferm

Ymgynghoriaeth Busnes Fferm

Cynllunio Busnes Fferm

Gall Rural Advisor helpu eich busnes drwy gynhyrchu adolygiad busnes trylwyr a chreu cynllun busnes ar gyfer y dyfodol.  Gallwn hefyd adolygu perfformiad y busnes a’i feincnodi yn erbyn busnesau cyfatebol.  Gyda newidadau sylweddol i’r ffordd y mae busnesau amaethyddol yn derbyn cymorthdaliadau, mae’n amser pwysig i sicrhau bod eich busnes yn barod erbyn diddymiad y Cynllun Taliad Sylfaenol (BPS).

Mae gan y tîm brofiad ymarferol o ffermio, cynghori ac anghenion y rheloau niferus sy’n berthnasol i fusnes fferm.  Gallwn gynghori a pharatoi:

  • Gwerthfawrogiad o fuddsoddiadau neu newidiadau i’r busnes;
  • Cynlluniau ar gyfer newidiadau yn sgîl dilyniant neu rannu busnes;
  • Meincnodi er mwyn gwneud gwelliannau;
  • Cylludebau a llif arian.

Strwythurau Partneriaeth Fferm a Chorfforaethol
Mae gennym ni dîm ymroddedig sy’n arbenigo mewn drafftio partneriaethau fferm a strwythurau busnes er mwyn sicrhau bod y busnes yn cael ei redeg yn y ffordd fwyaf effeithlon, drwy gofnodi ar bapur fwriad y partïon. Mae anghydfodau fel arfer yn codi o ganlyniad i ddiffyg cyfathrebu ac eglurdeb o ran beth mae’r busnes yn edrych i gyflawni a rôl unigolion o fewn y busnes hynny.

Mae Rural Advisor yn ymfalchïo yng ngwybodaeth nifer o’r staff o lygad y ffynnon o ran busnesau ffermio ac ymarferoldeb. Yn aml mae angen datrysiad ymarferol â chyfreithiol ar anghydfodau mewn ardaloedd gwledig. Mae cyfuniad unigryw Rural Advisor yn ein galluogi i gynghori unrhyw fusnes yn gynhwysfawr wrth iddynt brofi anawsterau.

Gallwn hefyd gynghori ar bob math o fentrau ar y cŷd a pharatoi cytundebau addas ar gyfer perthnasau busnes fel Ffermio Cytundeb neu Ran-Ffermio.

Cadw Cyfrifon

Gallwn ddarparu’r gwasanaethau canlynol:

  • Ymweliadau safle misol i gofnodi a monitro perfformiad
  • Adroddiadau Elw & Cholled Misol
  • Ffurflenni TAW
  • Gweinyddiaeth Busnes & Chyflogres
  • Cyfrifon Rheolaeth Fferm
  • Gwybodaeth Ariannol wrth law

Gallwn weithio gyda’ch pecyn meddalwedd cyfrifon presennol a sicrhau bod rheoli eich cofnodion ariannol yn freuddwyd nid hunllef!